นายหมูอ้วน

แม่

ดอยตุง

รูปของเรา

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

นายสุทธิพงศ์ หมานุ้ย (เต้) อายุ 20 ปี
23/2 ม. 1ต.เกียร์ อ.สุคิริน นราธวาส 96190
กีฬาที่ชอบ กีฑา ฟุตบอล
นิสัย สบาย
http://s00143166.blogspot.com/2010/02/20-232.html

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

แนวการสอน
รหัสวิชา : 0481501
ทักษะการฝึกกรีฑาTrack and Field
หน่วยกิต : 2(1-2)
ภาคเรียนที่ : 2/2547
โปรแกรมวิชา : พลศึกษา
ผู้สอน : นายสุทธิพงศ์ หมานุ้ย คำอธิบารายวิชา :
ศึกษากรีฑาประเภทลู่และลาน ประเภทลู่ได้แก่การวิ่งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว วิ่งข้ามรั้ว วิ่งผลัด ประเภทลานได้แก่ การทุ่มน้ำหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน กระโดดไกล กระโดดสูง กระโดดค้ำ เขย่งก้าวกระโดด เทคนิคการฝึกซ้อม ตลอดจนการแก้ท่าทางต่าง ๆ ของการเล่นกรีฑาที่ไม่ถูกต้อง และให้มีความชำนาญเฉพาะอย่างเพิ่มขึ้น รวมทั้งการแข่งขันกรีฑาแต่ละประเภท
จุดประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความเป็นมาของการการฝึกกรีฑา
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจพื้นฐานการการเคลื่อนไหวเบื้องต้นสามารถที่ปฎิบัติได้
3. เพื่อให้นักศึกษาเคลื่อนไหวพื้นฐานการทรงตัวได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้พื้นฐานของการเล่นกรีฑาทั้งลู่และลาน
5. สามารถตอบข้อซักถามความรู้เบื้องต้นของกรีฑาได้และนำไปสอนได้
6. สามารถสร้างแบบการฝึกกรีฑาทั้งลู่และลานได้อย่างถูกวิธี
7. สามารถดำเนินการจัดขั้นตอนของการสาธิตกรีฑาได้
8. รู้จักวิธีการคัดเลือกนักกรีฑาได้อย่างเหมาะสม
9. เรียนรู้เทคนิคการเล่นกรีฑาและใช้ได้อย่างเหมาะสม
แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1 ปฐมนิเทศประวัติความเป็นมาของการเล่นกรีฑาทักษะการทรงตัว
อธิบาย

ถามตอบ
อภิปราย
สาธิต
ปฏิบัติ
หมายเหตุ เอกสาร

2 ทักษะเบื้องต้นการเคลื่อนไหวเบ้องต้น
อธิบาย

สาธิต
ปฏิบัติ
หมายเหตุ สนาม เครื่องกีดขวาง

3 ทักษะการวิ่งท่าต่างๆ
อธิบาย

สาธิต
ปฏิบัติ
4 ทักษะการวิ่งท่าต่างๆการเล่นไม้ผลัด
อธิบาย

สาธิต
ปฏิบัติ
หมายเหตุ ไม้ผลัด

5 ทบทวนการเต้นการวิ่งท่าต่าง ๆ และการเล่นไม้ผลัด
อธิบาย

สาธิต
ปฏิบัติ
หมายเหตุไม้ผลัด

6 การเล่นทุ่มน้ำหนัก
อธิบาย

สาธิต
ปฏิบัติ
อภิปราย
หมายเหตุ ลูกทุ่มน้ำหนัก

7 การเล่น กระโดสูง

อธิบาย

สาธิต
ปฏิบัติ
หมายเหตุ เครื่องกระโดดสูง

8 ทดสอบการวิ่งและการเล่นไม้ผลัด
อธิบาย

สาธิต
ปฏิบัติ

9 ทบทวนการเล่นทุ่มน้ำหนัก ขวางจักร กระโดสูง
อธิบาย

สาธิต
ปฏิบัติ
หมายเหตุ จักร ลูกน้ำหนักกระโดดสูง

10 ทดสอบการวิ่งและการเล่นไม้ผลัด
อธิบาย

สาธิต
ปฏิบัติ
หมายเหตุ ทดสอบ

11 การเล่นพุ่งแหลน
อธิบาย

สาธิต
ปฏิบัติ
หมายเหตุ แหลน


12 การเล่นกระโดดไกล
อธิบาย

สาธิต
ปฏิบัติ
หมายเหตุ หลุมบ่อกระโดด

13 เทคนิคการเล่นกรีฑาลู่และลาน
อธิบาย

สาธิต
ปฏิบัติ
หมายเหตุ เอกสารกรีฑา

14 เทคนิคการเล่นกรีฑาลู่และลาน
อธิบาย

สาธิต
ปฏิบัติ
หมายเหตุ เอกสารกรีฑา

15 ทดสอบ
ปฏิบัติ
หมายเหตุ ปฏิบัติ

16 ทดสอบ
ปฏิบัติ
หมายเหตุ ปฏิบัติ

การวัดผล
ความรู้ความเข้าใจ 30 คะแนน
การปฏิบัติ 70 คะแนน
การประเมินผล
100 - 80 เกรด A
79 - 75เกรด B+

74- 70เกรด B
69- 65 เกรด C+
64- 60 เกรด C
59 - 55 เกรด D+
54- 50เกรด D
ต่ำกว่า 50 เกรดE
ตำราเรียนหลัก

เอกสารประกอบการเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ใบงานที่ 1เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
1.คำว่า “เทคโนโลยี” หมายถึงอะไร
ตอบ เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อให้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์หรือหมายถึงการนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ เช่น การนำทรายซึ่งเป็นสารประกอบของซิลิกอนที่มีราคาต่ำมาผลิตีเป็นทรานซิสเตอร์และไอซี ซึ่งไอซีนี้เป็นอุปกรณ์ที่รวมวงจรอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากไว้ด้วยกัน ใช้ทำชิพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์ ทำให้มีราคาสูงเทคโนโลยีจึงเป็นหนทางที่จะช่วยพัฒนาให้สินค้าและบริการต่าง ๆมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
2.คำว่า”เทคโนโลยีการศึกษา” หมายถึงอะไร
ตอบ ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุมระบบการนำวิธีการ มาปรับปรุงประสิทธิภาพของการศึกษาให้สูงขึ้นเทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ประการ คือ

1. วัสดุ ได้แก่ สิ่งที่มีการผุพังสิ้นเปลืองต่างๆ อาทิ ชอล์ค ดินสอ กระดาษ ฟิล์ม

2.อุปกรณ์หรือเครื่องมือ ได้แก่ สิ่งที่มีความคงทนถาวร อาทิ กระดานดำ เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉาย แผ่นใส เครื่องบันทึกภาพ ฯลฯ
3. วิธีการ ซึ่งได้แก่ กิจกรรม การสาธิต ทดลองต่างๆ ซึ่งจะต้องมี ระบบการนำมาบูรณาการให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
3.คำว่า “นวัตกรรม” หมายถึงอะไร
ตอบ “นวัตกรรม” หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
4.คำว่า “นวัตกรรมการศึกษา”หมายถึงอะไร
ตอบ
"นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )" หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กำลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ
( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต [Internet] เหล่านี้ เป็นต้น (วารสารออนไลน์ บรรณปัญญา.htm)
5.เทคโนโลยีการศึกษากับนวัตกรรมการศึกษาแตกต่างกันอย่างไร
ตอบ นวัตกรรมการศึกษาแตกต่างจากเทคโนโลยีการศึกษา* นวัตกรรมการศึกษา คือ การนำเอาความคิดใหม่ ความรู้ใหม่ การกระทำสิ่งใหม่ เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียน การสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม ส่วนเทคโนโลยีการศึกษา คือ ผลสืบเนื่องที่เกิดจากการนำเอาความคิดใหม่ ความรู้ใหม่ วิธีการและเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์มาประยุกต์เข้ากับความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาใช้ ปฏิบัติในการจัดการศึกษาอย่างมีระบบต่อไป โดยขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาจะกว้างขวางกว่าทั้งในด้านบุคคล วัสดุเครื่องมือ สถานที่ และกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการเรียนการสอน
6.ตัวอย่างของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสารทต่างๆมีอะไรบ้าง
ตอบ
1. เทคโนโลยีทางการทหาร ( Military Technology)
2. เทคโนโลยีทางการแพทย์ ( Medical Technology)
3. เทคโนโลยีทางการเกษตร ( Agricultural Technology)
4. เทคโนโลยีทางการสื่อสาร ( Communication Technology)
5. เทคโนโลยีทางการค้า ( Commercial Technology)
6. เทคโนโลยีทางวิศวกรรม ( Engineering Technology)
7. เทคโนโลยีทางการตลาดสังคม ( Social Marketing Technology)
8. เทคโนโลยีทางการศึกษา ( Educational Technology)
7. เทคโนโลยีการศึกษามีวิวัฒนาการอย่างไร
ตอบ
เทคโนโลยีการศึกษาในเมืองไทยได้วิวัฒนาการขึ้นอย่างรวดเร็วภายในช่วงเวลาประมาณ45ปีเริ่มจากสมัยที่มีการนำเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ก่อนการบัญญัติศัพท์คำนี้ขึ้นจนถึงปัจจุบันซึ่งมีมหาวิทยาลัยเปิด2แห่งคือรามคำแหงและสุโขทัยธรรมธิราชซึ่งมีสามารสนองความต้อการของผู้เรียนเรียนได้อย่างอิสระโดยอาศัยสื่อการสอนแท้จริงแล้วสิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังซึ่งมีบทบาทและผลักดันให้การศึกษามีความเจริญก้าวหน้าตามวิวัฒนาการนี้ก็คือบทบาทของเทคโนโลยีการศึกษารวมทั้งนักเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความสามารถควบคู่กันเนื่องจากว่าเทคโนโลยีทางการศึกษานั้นได้มีบทบาทต่อการศึกษาในฐานะสื่อการศึกษาหรือสื่อการสอน (Instructional Media) ดังที่ ชัยยงค์ (2523 : 40)ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเทคโนโลยีมีบทบาทเป็นสื่อกลางในกระบวนการเรียนการสอนโดยถือว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการการสื่อความรู้เพราะมีผู้ส่งความรู้คือครูมีความรู้เรียกว่า “สาร” (Message) และตัวพาความรู้เรียกว่า (Media) หรือช่องทาง (Channel) และมีผู้รับความรู้คือผู้เรียน สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้เรียกว่า เรียกว่า“สื่อการศึกษา”หรือ“สื่อการสอน”สิ่งที่จะใช้เป็นสื่อการสอนคือเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งได้แก่ระบบการนำวัสดุอุปกรณ์และวิธีการความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีในฐานะสื่อที่จะช่วยให้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้มากที่สุด
8. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษามีความสำคัญอย่างไร
ตอบ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม หากเราพิจารณาองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศหรือบริษัทก็จะต้องมีการจัดการมาเกี่ยวด้วยเสมอ ที่ต้องเจอกันทุกทีก็มีเช่นเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(human resource management) บัญชี การผลิต การตลาด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ใครก็ต้องทำ การสร้างความสามารถทางการแข่งขันบนเรื่องเหล่านี้ (เช่นการใช้วิธีทางบัญชีในการควบคุมต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การทำโปรโมชั่นในการตลาด) จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น แต่การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่มองการสร้างความสามารถทางการแข่งขันในระยะที่ยาวขึ้นโดยเน้นมิติของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นกุญแจหลัก ที่จะนำไปสู่เป้าหมาย
9. เพราะเหตุใดจึงมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาไทย
ตอบ ในปัจจุบันนี้การศึกษาได้ก้าวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนก็เปลี่ยนไปในรูปของ e-learning ซึ่งตอบสนองต่อการเรียนการสอนในทุกรูปแบบมีทั้งการเรียนในระบบโรงเรียน การเรียนนอกระบบโรงเรียน และการเรียนตามอัธยาศัย รวมถึงการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดเวลาสถานที่และเป็นการศึกษาที่ไม่หยุดนิ่งทั้งนี้ในหลายประเทศยังได้นำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินวิถีชีวิตของประชาชนอีกด้วย ยิ่งโลกของเราเจริญมากขึ้นการจัดการศึกษาของไทยก็ยิ่งต้องพัฒนาตามไปด้วยเพื่อจะได้ตามทันโลกที่มักใช้เทคโนโลยี ระบบการศึกษาที่มีการพัฒนามากขึ้นก็จะทำให้การศึกษาของไทยเราพัฒนามากขึ้น
10. การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการศึกษาไทยมีแนวคิดอย่างไร
ตอบ
ปัญหาและสภาพการศึกษาไทยในอดีตย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะปัญหาการด้อยคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งประมวลได้ 3 ประการ คือ
1. คนไทยส่วนใหญ่ไม่นับถือตนเองคนไทยส่วนใหญ่ขาดความเชื่อมั่นและไม่นับถือตนเอง ในสภาพการเรียนการสอนที่ครูเป็นศูนย์กลาง ทำให้ผู้เรียนเกิดปมด้อย ขาดความเชื่อมั่น การจัดการศึกษาควรให้ผู้เรียนได้เป็นศูนย์กลาง
2. การไม่เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมในอดีตหลักสูตรบรรจุเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ที่ไม่เอื้อต่อผู้เรียนในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ การจัดการศึกษาควรสนองความต้องการของคนแต่ละภาคเพื่อให้เขาได้ชื่นชมกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการไม่ยอมรับความสามารถของคนไทยด้วยกันเองด้วย
3. การขาดทักษะที่พึงประสงค์มนุษย์เกิดมาภายใต้อิทธิพลของพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมลักษณะที่ไม่ดีต่าง ๆ เช่น ความโลภ ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ การศึกษาที่จัดอย่างเป็นระบบจะทำให้คนมีคุณภาพและควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม การศึกษาในระบบเดิม นอกจากไม่สามารถลดปริมาณสันดานดิบของผู้เรียนลงได้แล้ว ยังมีผลต่อเนื่องให้ผู้สำเร็จการศึกษาขาดลักษณะที่พึงประสงค์โนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา


1.คำว่า เทคโนโลยี หมายถึงอะไร

2.คำว่า เทคโนโลยีการศึกษา หมายถึงอะไร

3.คำว่า นวัตกรรม หมายถึงอะไร

4.คำว่า นวัตกรรมการศึกษาหมายถึงอะไร

5.เทคโนโลยีการศึกษากับนวัตกรรมแตกต่างกันอย่างไร

6.ตัวอย่างของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสาทต่างๆมีอะไรบ้าง

7.เทคโนโลยีการศึกษามีวิวัฒนาการอย่างไร
8.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสึกษามีความสำคํญอย่างไร
9.เพราะเหตุใดจึงมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการสึกษาไทย
10.การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการศึกษาไทยมีแนวคิดอย่างไร